Sekretesspolicy

Appen Wedme (”WedMe”) drivs av WedMe Media AB (Org. nummer: 559060-7783) (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”Bolaget”). Vi är angelägna om att skydda våra användares personliga integritet och eftersträvar därför att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter. Därför åtar vi oss att följa denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicyn”). I Sekretesspolicyn finns information om hur vi hanterar dina Personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem.

Sekretesspolicyn är ett komplement till våra användarvillkor (”Villkoren”). För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan Sekretesspolicyn och Villkoren, ska Villkoren äga företräde.

1 Om personuppgiftslagen

1.1  För de uppgifter som Användare lämnar (enligt definitionen nedan) och som är att betrakta som personuppgifter följer vi relevant personuppgiftslagstiftning. Från och med den 25 maj 2018 avses då framför allt den så kallade Dataskyddsförordningen och lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddförordning. Alla personuppgifter som Användare lämnar till oss inom ramen för WedMe kommer att behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig.

1.2  Om du lägger upp andras personuppgifter i WedMe, till exempel namn eller bilder på andra personer, bör du se till att du har sådana personers tillåtelse att lägga upp de uppgifterna i WedMe. Oftast kommer dataskyddslagstiftningen inte att vara tillämplig på dessa uppgifter men om den är det är det Användaren som är personuppgiftsansvarig.

2  Allmänt om dina personuppgifter

2.1  För att registrera ett konto eller genom att använda WedMe utan att skapa ett konto måste du samtycka till att Bolaget behandlar dina och, om du tillhandahåller sådana, ditt barns Personuppgifter, i enlighet med Villkoren och Sekretesspolicyn.

2.2  ”Personuppgifter” betyder i Sekretesspolicyn all information genom vilken någon person direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information inkluderar, men är inte begränsad till, ditt användarnamn, din IP-adress, din inloggningsinformation, din e-postadress och annan information genom vilken du kan identifieras.

2.3  Dina Personuppgifter behandlas i det övergripande syftet att du ska kunna använda WedMe. En närmare beskrivning av syftet för behandling av dina personuppgifter framgår nedan i punkten 4.5. Genom att registrera dig som medlem eller i övrigt tillhandahålla WedMe med Personuppgifter samtycker du till att behandling av personuppgifter sker i sådana syften.

2.4  Uppgifter om hälsa, är enligt PUL så kallade ”känsliga uppgifter” och för hantering av dessa uppgifter ska särskilt uttryckligt samtycke inhämtats. Genom att lämna sådana uppgifter samtycker du till att de behandlas i enlighet med denna Sekretesspolicy.

2.5  Du har rätt att, minst en gång per år, begära att få reda på vilka Personuppgifter om dig som behandlas av Bolaget genom att skriftligen kontakta Bolaget (du finner kontaktuppgifter nedan). Du har även rätt att återkalla ett samtycke som du tidigare lämnat till Bolaget avseende behandling av personuppgifter. En sådan återkallelse kan dock innebära att du inte längre kan ta del av, vissa av eller alla, de tjänster som tillhandahålls genom WedMe. Återkallelse av samtycke ska ske skriftligen till den adress som anges i punkten 15.

3 Om olika användare

3.1  WedMe kan användas såväl av Användare som planerar att gifta sig eller har gift sig (”Bröllopsplanerare”) som av användare som är närstående till Bröllopsplanerares Användare (”Närstående”). Bröllopsplanerande Användare och Närstående benämns i Sekretesspolicyn gemensamt som Användare.

3.2  Närstående får inte använda WedMe utan Användarens samtycke.

3.3  Genom lämnande av samtycke till användande av WedMe till den Närstående lämnar Användaren också samtycke till att den Närstående lämnar Personuppgifter om Användaren till WedMe och att Bolaget behandlar sådana Personuppgifter inom ramen för WedMe och i enlighet med Sekretesspolicyn.

4 Information som samlas in

4.1  Som Användare kan du bara använda WedMe med ett konto. Som Användare ombeds du lämna information om dig själv och ditt bröllop när du registrerar ditt konto samt när du löpande uppdaterar din profil. Till största del väljer du själv vilken information du vill dela med dig av, men en del information är obligatorisk för att kunna skapa ett konto.

4.2  Följande samlas in som obligatoriska uppgifter: a. kontouppgifter för nedladdning av appen från App Store eller Google Play,b. datum för ditt bröllop, e-post, antal gäster, budget och ort för vigselc. övriga uppgifter som är nödvändiga för att skapa och upprätthålla ditt konto på WedMe och för att tillhandahålla WedMes tjänster.

4.3  Utöver kontouppgifter kommer du själv tillhandahålla alla uppgifter vi behandlar. I och med att du lämnar sådana uppgifter samtycker du till att dessa behandlas i enlighet med Sekretesspolicyn. Sådana uppgifter kan till exempel vara: användarnamn på Facebook, Twitter, Instagram och andra sociala medier.

4.4  Om du tillåter det, kan WedMe även komma att inhämta viss information från den enhet som du använder WedMe på, sådan information kan vara exempelvis platsinformation, kontakter och information om konton på sociala medier.

4.5  Dina Personuppgifter behandlas i syfte att: a. du ska kunna använda WedMe och dess funktioner,b. du ska få relevanta erbjudanden från WedMe samarbetspartners (observera dock att sådana samarbetspartners aldrig får tillgång till dina Personuppgifter),c. du ska kunna logga in på ett säkert sätt,d. du ska kunna skapa en profil i enlighet med WedMe:s syfte och funktionalitet,e. du ska kunna dela information i sociala medier, ochf. möjliggöra för Bolaget att kontakta dig i ärenden som rör ändringar i tjänsten (som tekniska förbättringar eller andra uppdateringar).

5 Insamling av information från samarbetspartners

5.1  I WedMe kan du bli uppmanad att uppge Personuppgifter till våra samarbetspartners. Lämnandet av sådan information är helt frivillig och inte nödvändig för användande av WedMe.

5.2  Om du uppger Personuppgifter till våra samarbetspartners genom WedMe är sådana samarbetspartners personuppgiftsansvariga. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom relevanta sekretesspolicyer innan du uppger personuppgifter.

6 Hantera din personliga information

6.1  Du har alltid möjlighet att, när som helst på egen hand, lägga till eller ändra dina uppgifter på ditt konto samt radera och ta bort dina uppgifter. Du kan själv ta bort varje enskild uppgift som du lämnat i WedMe. Vi kan också på din begäran ta bort alla uppgifter. Kontakta oss i så fall på adressen nedan.

6.2  Om några uppgifter är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dessa.

6.3  Om du inte särskilt kontaktar Bolaget och begär att uppgifterna raderas kan de komma att sparas i upp till 24 månader, för att möjliggöra ett återställande av ditt användarkonto. Även om du inte loggat in på ditt konto kommer uppgifterna att raderas senast 24 månader efter din senaste inloggning.

6.4  Om du vill att dina uppgifter ska raderas omedelbart i samband med avregistrering eller om du har problem med att avsluta kontot, vänligen kontakta Bolaget enligt kontaktuppgifter nedan så hjälper vi till i ärendet.

7 Säkerhet

7.1  Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina och ditt barns Personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasäkerhet.

7.2  Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa av dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med Sekretesspolicyn. När det kommer till internetsäkerhet är dock inget system helt säkert. Överföring sker således på egen risk. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer WedMe givetvis att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

8 Utlämnande av personuppgifter till tredje part och personuppgiftsbiträden

8.1  Vi kommer aldrig, under några som helst omständigheter, sälja eller dela med oss av någon data från WedMe till utomstående parter, förutom om så krävs av oss enligt lag.

8.2  WedMe använder sig av externa företag (”Personuppgiftsbiträden”) för behandling av dina Personuppgifter, exempelvis vid lagring av data på servrar. Vi använder endast seriösa och välrenommerade aktörer som kan säkerställa att dina Personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Sådana Personuppgiftsbiträden får aldrig behandla dina Personuppgifter på annat sätt än på uppdrag av oss och i enlighet med Sekretesspolicyn.

8.3  Vi kommer inte heller använda din e-mailadress för oönskade e-mailutskick eller dela med oss av din e-postadress. Eventuella e-mail som skickas från WedMe kommer ske helt i enlighet med Sekretesspolicyn och Villkoren. Om andra e-mailutskick, såsom reklamutskick, planeras kommer du att få information om detta och möjlighet att avstå.

9 Information på aggregerad nivå (ej hänförlig någon person)

9.1  Bolaget kan komma att dela aggregerad demografisk information om medlemmar på WedMe med tredjepartsorganisationer och företag samt med myndigheter. Sådan information kan inte användas för att identifiera enskilda Användare. Informationen innehåller exempelvis statistik relaterad till datatrafik.

9.2  Bolaget kan också komma att dela information på aggregerad nivå med tredje parter som utför analyser för Bolagets räkning i syfte att förbättra de tjänster som tillhandahålls.

10 Länkar till andra webbplatser

10.1  WedMe kan komma att innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser där Sekretesspolicyn inte gäller. Om du klickar på dessa länkar och därmed lämnar WedMe, är Bolaget inte ansvarigt för hur dessa webbplatser hanterar dina personuppgifter. Vi rekommenderar dig att alltid läsa sekretesspolicyn för de webbplatser du besöker.

11 Cookies

11.1  Vi använder cookies enbart för att möjliggöra bättre funktion samt samla in statistik om användandet av WedMe. Du kan själv stänga av cookies i din enhet, men det finns då en risk att du inte kommer kunna använda WedMe som avsett.

12 Ändringar

12.1  Bolaget kan, från tid till annan, ändra Sekretesspolicyn. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de publicerats i WedMe. Om vi gör ändringar i Sekretesspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Sekretesspolicyn gälla omedelbart efter att den publicerats i WedMe.

13 Språkversioner

13.1  Sekretesspolicyn har upprättats på svenska och engelska. För det fall att det föreligger motstridigheter mellan språkversionerna, ska den svenska versionen av Sekretesspolicyn äga företräde.

14 Rätt att klaga till myndighet samt tvistlösning

14.1  Om du tror eller anser att dina rättigheter avseende behandling av dina Personuppgifter inte uppfylls har du rätt och möjlighet att göra en anmälan till Datainspektionen.

14.2  Om inte annat följer av lag ska svensk rätt ska vara tillämplig på Sekretesspolicyn. Tvister i anledning av Sekretesspolicyn ska slutligen avgöras av svensk domstol.

15 Kontaktinformation

15.1  För att kontakta Bolaget är det lättast att skicka ett mail till e-postadress info@wedme.com

15.2  Om du vill skicka ett brev kan du göra det till:

WedMe Media AB
GItarrgatan 18
312 34 Laholm

Tillbaka

Kontakt oss

info@wedme.com  

Gitarrgatan 18
312 34 Laholm