Användarvillkor

Användarvillkor Vad kul att du vill använda WedMe! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med de funktioner och den information som finns i WedMe. Innan du börjar använda WedMe rekommenderar vi att du läser igenom Villkoren så att du vet vad som gäller. Det som står i denna text är alltså avtalet mellan dig och oss.

Det sker kontinuerlig uppdatering av Villkoren, (se punkt 11), men den senaste versionen finns alltid tillgänglig i WedMe och på Hemsidan. Sådana ändringar blir gällande så fort du tagit del av dem, eller senast 30 dagar efter att de publicerats på Hemsidan.

1. Allmänt och definitioner Dessa Allmänna villkor gäller mellan WedMe Media AB och sådan fysisk person som använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Allmänna villkor och förklarar även att densamme tagit del av den information som presenteras häri. Om Användaren inte godkänner villkoren och reglerna i dessa Allmänna villkor ombeds Användaren att inte använda Tjänsten.

1.1  För att undvika onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har särskild betydelse i Villkoren.

”Användare”
Den fysiska person som använder Tjänsten.

”Användarkonto”
Det personliga konto som Användaren registrerar i applikationen (appen WedMe) för att kunna använda Tjänsten.

”Data”
All data som överförs av dig till WedMe Media AB via applikationen WedMe när du använder WedMe.

”du”, ”din”, ”ditt”, "dig”
Användare

”Hemsidan”
www.wedme.com

”WedMe”
Den mobila applikationen WedMe som tillhandahålls av WedMe Media AB.

”WedMe Media AB”
WedMe Media AB, org.nr. 559060-7783.

”Samarbetspartner”:
Sådan aktör som WedMe Media AB ingått samarbete med och som i förevarande fall framgår i Appen WedMe.

”vi”, ”vår”, ”oss”
WedMe Media AB

”Villkoren”
Dessa användarvillkor vilka gäller mellan dig och oss.

2. Om WedMe

2.1  WedMe är en applikation (app) som tillhandahålls av WedMe Media AB och som fungerar som ett planeringsverktyg för bröllop. WedMe förenklar planeringen inför ett bröllop genom checklista, gästlista och budgetverktyg. Dessutom ger applikationen svar på de många frågor som kan uppkomma under planeringen av ett bröllop.

2.2  Mer information om WedMe finns att tillgå i WedMe och på Hemsidan.

3. Användning av WedMe

3.1  Användning av WedMe är gratis. Om du accepterar ett erbjudande från en av våra Samarbetspartners, ingår du ett separat avtal med sådan Samarbetspartner, som kan innebära att du blir betalningsskyldig till Samarbetspartnern.

3.2  För att kunna använda WedMe krävs att du tillhandahåller viss information i enlighet med instruktioner som ges i WedMe.

4. Missbruk

4.1  WedMe Media AB har alltid rätt att avsluta ditt Användarkonto och/eller blockera din e-postadress. Så kan exempelvis ske om du på något sätt missbrukar WedMe. Missbruk kan exempelvis bestå av brott mot Villkoren. Du är skyldig att ersätta WedMe Media AB för eventuella kostnader som missbruket resulterar i.

5. Ändringar, uppdateringar och begränsad tillgång till WedMe

5.1 WedMe Media AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra det visuella uttrycket, och även i övrigt genomföra uppdateringar, i WedMe. WedMe Media AB förbehåller sig även rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i WedMe inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner och tjänster, oavsett om förvarning om detta sker till dig eller inte. All ny funktionalitet, nya funktioner och/eller nya tjänster som lanseras i WedMe omfattas av Villkoren.

5.2  WedMe Media AB förbehåller sig även rätten att när som helst, med eller utan förvarning, vidta åtgärder som påverkar din tillgång till WedMe om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. WedMe Media AB ska vidta sådana åtgärder skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för dig.

5.3  WedMe Media AB:s utövande av ovanstående rättighet ger dig inte rätt att kräva någon ersättning.

6. Immateriella Rättigheter

6.1  WedMe Media AB och/eller eventuella Samarbetspartners äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till WedMe, inkluderat, men ej begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, käll-kod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur WedMe är upprättad och används, anses vara en del av WedMe och är därmed föremål för samma restriktioner. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig.

6.2  Du är fortsatt ägare av all Data som ägs av dig och som överförs till WedMe Media AB genom WedMe. WedMe Media AB gör inte anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till sådan Data.

7. Support, kommunikation och kontaktuppgifter

7.1  Du accepterar att all kommunikation mellan WedMe Media AB och dig relaterat till WedMe får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post, via e-postadressen info@wedme.com, eller via WedMe. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner, övrig information om WedMe samt support.

7.2  Du kan även skicka brev till:WedMe Media ABGrev Turegatan 9 A, 4 tr114 46 Stockholm

8. Hantering av personuppgifter med mera

8.1  WedMe Media AB hanterar dina personuppgifter, i den mening som avses i personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) samt i vid var tid gällande sekretesspolicy för användande av WedMe (”Sekretesspolicyn”), i enlighet med PUL, annan relevant lagstiftning och Sekretesspolicyn.

9. Ansvarsbegränsning

9.1  WedMe levereras i befintligt skick och WedMe Media AB ger inte någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, med undantag för vad som uttryckligen framgår av Villkoren, inkluderat men inte uteslutande, garantier rörande lämplighet för visst ändamål för dig.

9.2  Du är medveten om att tillgång till internet krävs för att tillgå och använda vissa delar av WedMe och att sådan tillgång varken installeras, underhålls eller etableras av WedMe Media AB, samt att WedMe Media AB således inte kan garantera någon säker anslutning till WedMe.

9.3  WedMe Media AB är under inga omständigheter skyldigt att tillhandahålla WedMe för dig.

10. Force Majeure

10.1  Med undantag för de fall WedMe Media AB eller du har agerat grovt vårdslöst är WedMe Media AB respektive du alltid befriad från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför WedMe Medias AB:s respektive din kontroll, såsom åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

11. Ändring av villkoren

11.1  WedMe Media AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till Villkoren. WedMe Media AB avgör när sådana eventuella ändringar och/eller tillägg ska träda i kraft. Uppgifter om villkorsändringar ska alltid på ett tydligt sätt framgå för dig genom WedMe.

11.2  Du har alltid rätt att avsluta ditt Användarkonto i det fall om inte samtycker till sådana villkorsändringar som avses i punkten ovan. Om du fortsätter att använda WedMe efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses du bunden av de nya eller ändrade villkoren.

12. Tredjeparts-hemsidor

Webbsidan och applikationer kan innehålla länkar till Tredjeparts-hemsidor. Tredjeparts-hemsidor står utanför WedMes kontroll och ansvar. WedMe ansvarar ej för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av de tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor. WedMe uppmanar Användaren och besökare på Webbsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor att granska villkor och sekretesspolicy för dessa Tredjepartshemsidor.

13. Tillämplig lag och tvistelösning

13.1  På Villkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda.

13.2  Tvister som uppstår i anledning av Villkoren eller i övrigt i anledning av ditt användande av WedMe, ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om ingen överenskommelse kan nås ska tvisten avgöras av svensk domstol.

Tillbaka

Kontakt oss

info@wedme.com  

Grev Turegatan 9 A
114 46 Stockholm